Loading...

dr hab. Piotr Dąbrowski.

dr hab. Piotr Dąbrowski.

BIOLOGIA, SIECI NEURONOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE

Problematykę badawczą, zarówno w pracy doktorskiej, jak i habilitacyjnej, stanowią przede wszystkim zagadnienia związane z roślinnością na obszarach zurbanizowanych oraz analizą czynników ograniczających prawidłowe funkcjonowanie zielonej infrastruktury miejskiej i możliwościami sterowania procesami zachodzącymi w ekosystemie miasta. Przedmiotem badań są przede wszystkim trawy, stanowiące jeden z najważniejszych elementów urządzonej zieleni w mieście. Wyniki prac poza wartością naukową mają również aspekt praktyczny. Wypracowanie metod umożliwiających ocenę odporności na stres środowiskowy może pozwolić na selekcję gatunków i odmian przydatnych do wykorzystania w specyficznych warunkach i innych obszarach w podobny sposób zdegradowanych poprzez działalność człowieka. Metody takie byłyby także przydatne w hodowli nowych odmian z przeznaczeniem na zadarnianie terenów trudnych. 

Członek komitetu organizacyjnego ogólnopolskiej konferencji naukowej: Gospodarowanie w dolinach rzecznych na obszarach Natura 2000”. Poznań, 3-4 września 2014 r. 

Od października 2012 r. do chwili obecnej pełniona funkcja sekretarza Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia 

Członek komitetu organizacyjnego III Seminarium Doktorantów: Gospodarowanie Wodą w Warunkach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Niezurbanizowanych”, Warszawa, 10-11 października 2012 r. 

Członek komitetu organizacyjnego II Seminarium Doktorantów: Gospodarowanie Wodą w Warunkach Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Niezurbanizowanych”, Warszawa, 13-14 października 2011 r.