Loading...

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji

Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji

BIOLOGIA, SIECI NEURONOWE

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE I WYKSZTAŁCENIE

Prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji w roku 1983 ukończył studia na Akademii Rolniczej Uniwersytetu w Aleppo, Syria. W roku 1993 uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin, po obronie przed Radą Wydziału Rolniczego SGGW w Warszawie. Na Wydziale Rolnictwa i Biologii tej samej uczelni uzyskał w 2013 stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii wraz z uznaniem ze strony Rady Wydziału.

Prof dr hab. M.H. Kalaji należy do grupy uznanych specjalistów w zakresie fizjologii roślin, a w szczególności w zakresie procesu i produktywności fotosyntezy. Prowadzone badania dotyczą: funkcjonowania, bioenergetyki oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego, produktywności aparatu asymilacyjnego roślin, reakcji roślin na stresory abiotyczne i biotyczne, fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej roślin.

Dorobek naukowy  M. Kalaji o łącznej punktacji 2509,22 punktów wg. punktacji MNiSzW oraz sumarycznym Impakt Faktor (IF) 163,133stanowi 138 opracowań naukowych, w tym 6 monografii (2 w jęz. polskim, i po 1 we włoskim, rosyjskim oraz 2 w jęz. angielskim) oraz 20 rozdziałów w monografiach. Według bazy danych Web of Knowledge prace dr. hab. M.H. Kalaji łączna liczba cytowań dla jego prac wynosi 782, a Indeks Hirscha – 18. W latach 2013-2105 prof. Kalaji był profesorem wizytującym w Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chinese Academy of Sciences, Chiny.

Prof. dr hab. M.H. Kalaji jest recenzentem oraz Wiceprzewodniczącym panelu MSCA-IF w Komisji Europejskiej w Brukseli (w programach FP7 oraz H2020) i redaktorem czasopisma Photosynthetica (IF5lat 1.558) oraz kilku innych międzynarodowych czasopism. W ramach kontaktu międzynarodowego, nawiązywał współpracę z kilkudziesięcioma instytucjami i uczelniami z całego świata (np. z Indii, Chin, Szwajcarii, USA, Brazylii, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej, Włoch i wielu innych). Dr hab. M.H. Kalaji recenzował 1 pracę habilitacyjną oraz 8 prace doktorskie, ponad 600 projektów krajowych i zagranicznych oraz ponad 100 prac naukowych w czasopismach międzynarodowych.